قوانین تریوم

استفاده از سرویس های تریوم به منزله قبول قوانین زیر است:

از وی پی ان تریوم باید صرفا برای دور زدن تحریم ها، افزایش سرعت اینترنت، مخفی کردن ایپی از سرویس های خارجی و بقیه مواردی که مورد تایید قوانین کشور می باشداستفاده شود. مسئولیت چگونگی استفاده از وی پی ان تریوم بر عهده ی کاربر می باشد و تریوم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.